Tôi có thể có nhiều hơn một tài khoản không?

Có, bạn có thể tạo nhiều hơn một tài khoản miễn là bạn có một địa chỉ email thực khác được kết nối với tài khoản đó.

Bạn cũng có thể đăng nhập vào bất cứ tài khoản nào trên cùng một thiết bị để cả gia đình đều có tài khoản khác nhau và chơi vào các thời điểm khác nhau trên cùng một thiết bị!