Tôi không thể kết nối đến phòng tán gẫu.

Nếu bạn không thể kết nối đến phòng tán gẫu, điều này có thể là do một cổng bị chặn trong tường lửa hoặc router của bạn. Cổng bị chặn này có thể là cổng 8020.

Nhìn chung sẽ là tốt nhất nếu bạn mở tất cả các cổng trong phạm vi 7000~8020 cho game Vainglory!