Tôi tìm lịch sử giao dịch của mình ở đâu?

Xem bên dưới để biết các cách tìm lịch sử giao dịch của bạn:

Android:

  1. Truy cập payments.google.com, sau đó đăng nhập với tài khoản Google bạn muốn xem.
  2. Chọn “Transactions” để hiển thị lịch sử các giao dịch Play Store.
  3. Chọn một giao dịch để xem hóa đơn tương ứng.

iOS:

  1. Mở iTunes trên máy của bạn.
  2. Chọn username (email của bạn), và chọn “Account”.
  3. Cuộn xuống phía dưới tới “Purchase History”, và chọn “See All”