Tên tài khoản của tôi bị thay đổi thành Playerxxxxxxxxx- Vì sao?

Nếu tên bạn bị đổi thành Playerxxxxxxxx với số ngẫu nhiên thay thế cho x, nghĩa là tên IGN (tên trong game) trước đó của bạn đã được xem xét là không thể chấp nhận được và đã được đổi bởi chúng tôi.

Nếu bạn muốn chọn IGN mới bạn sẽ phải dùng đổi tên trong game và trả phí cho việc đổi tên đó.