Tôi có thể chuyển đổi ngôn ngữ trong game bằng cách nào?

Xem tại đây để biết về cách thay đổi cài đặt ngôn ngữ trong Vainglory và nhiều điều khác nữa.